KNOWLEDGE


1. ตู้ควบคุม หรือแผงควบคุม ⚙️ คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับแจ้งเหตุการเกิดเพลิงไหม้จากอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ และ แสดงการเกิดเพลิงไหม้พร้อมส่งสัญญาณแจ้งเหตุการเกิดเพลิงไหม้ ให้ผู้ควบคุมหรือผู้ที่อยู่ในอาคารทราบ รวมทั้งยังทำงานร่วมกับระบบอื่นของอาคารอีก เช่น ระบบดับเพลิงด้วยสารเคมี ระบบลิฟต์ ระบบปรับอากาศ ระบบอัดอากาศ และ ระบบเปิดหรือปิดประตูอัตโนมัติ เป็นต้น

2. แหล่งจ่ายไฟ ⚡️ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงานด้วยไฟฟ้าจึงต้องมีแหล่งจ่ายไฟให้ ในการนำระบบไปใช้งานต้องออกแบบ และ ติดตั้งให้ระบบสามารถทำงานได้ตลอดเวลา จึงมีแหล่งจ่ายไฟอยู่สองส่วนคือ แหล่งจ่ายไฟหลัก และ แหล่งจ่ายไฟสำรอง ปกติแหล่งจ่ายไฟหลักเป็นไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ เมื่อแหล่งจ่ายไฟหลักขัดข้องแหล่งจ่ายไฟสำรอง(แบตเตอรี่) จะจ่ายไฟแทน

3. อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แจ้งให้ตู้ควบคุมทราบการเกิดเหตุ ต่อจากนั้นระบบจะทำงานแจ้งเหตุโดยอัตโนมัติ อุปกรณ์เริ่มสัญญาณแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ชนิดที่เริ่มสัญญาณด้วยมือ และ ชนิดอัตโนมัติ
3.1 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Station) 
3.2 อุปกรณ์เริ่มสัญญาณอัตโนมัติ (Automatic Detector) 

4. อุปกรณ์ส่งสัญญาณ หรืออุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับสามารถตรวจจับได้แล้ว อุปกรณ์แจ้งเหตุจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนภัยให้กับผู้อาศัยในอาคารทราบเหตุอย่างทั่วถึง อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยเสียง และ อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสง

Heat Detector เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับความร้อนจากการเผาไหม้ของวัตถุ ซึ่งสามารถตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้ที่ให้ความร้อนสูงอย่างรวดเร็วและมีควันน้อยได้เร็วกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนจะทำงานจากความร้อนที่ตรวจจับได้ 

อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบไร้สาย (Smoke Wireless Interconnect) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันที่เสียงแจ้งเตือนในตัวเอง โดยอุปกรณ์ชนิดนี้ไม่ต้องใช้สายสัญญาณและไม่ต้องต่อเข้ากับตู้ควบคุม 

Powered by MakeWebEasy.com